Zaznacz stronę

INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

www.PerfumeriaGreta.pl

PERFUMERIA GRETA PPUH Elżbieta Wiecha, ul. Jana III Sobieskiego 4, 34-300 Żywiec przetwarza Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z zakupami w PERFUMERII GRETA i korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego www.PerfumeriGreta.pl.

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Elżbieta Wiecha, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PERFUMERIA GRETA PPUH Elżbieta Wiecha, ul. Jana III Sobieskiego 4, 34-300 Żywiec (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana III Sobieskiego 4, 34-300 Żywiec lub drogą e-mailową pod adresem: perfumeriagreta@perfumeriagreta.pl.

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe uzyskane podczas, zawarcia umowy, rejestracji konta w serwisie, wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy,

2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:

 • wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych,
 • obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa,
 • przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego,

3. wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych.

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych?

1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zgody, obowiązywania umowy i obowiązku prawnego określonych w pkt.1.

IV. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

1. Państwa dane możemy ujawnić:

 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 • operatorom pocztowym i firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na naszą rzecz.

2. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Jakie uprawnienia mi przysługują?

1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Mają Państwo prawo żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

3. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

 • kontakt pisemny: ul. Jana III Sobieskiego 4, 34-300 Żywiec,
 • kontakt e-mailowy: perfumeriagreta@perfumeriagreta.pl.

VI. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

1. Niezależnie od uprawnień określonych w V. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile przepisy prawne nie nakazują inaczej.

VII. Czy mam prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

1. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

VIII. Jak są chronione moje danych osobowe?

 • Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.