Zaznacz stronę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.PerfumeriaGreta.pl

§1
DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa sposób zawierania umów oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.PerfumeriaGreta.pl.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.PerfumeriaGreta.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

2. Sprzedawca – PERFUMERIA GRETA PPUH Elżbieta Wiecha, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod adresem 34-300 Żywiec, ul. Jana III Sobieskiego 4, NIP: 553-154-91-41, REGON: 072302222, email: perfumeriagreta@home.pl, będący właścicielem Sklepu.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

4. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

5. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.

6. Umowa – umowa sprzedaży Towaru, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

8. Rejestracja – ciąg czynności polegający na podaniu Danych Klienta, niezbędnych dla realizacji zamówienia oraz utworzenia indywidualnego Konta Klienta.

9. Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.

10. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji, niezbędne do składania zamówień przez Klienta oraz korzystanie z innych funkcji oferowanych przez Sklep.

11. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich; Cena zawiera podatek od towarów i usług VAT. Cena nie obejmuje Kosztów dostawy.

12. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które ponosi Klient.

13. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia.

 

§2
KORZYSTANIE ZE SKLEPU – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca jest autoryzowanym przedstawicielem producentów lub dystrybutorów wszystkich oferowanych w sklepie Towarów. Towary oferowane są w ramach legalnego procesu dystrybucji, co gwarantuje ich oryginalny charakter.

2. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową.

3. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta lub bez Rejestracji.

4. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentami określającymi zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i Informacją o Przetwarzanych Danych Osobowych i dokonać ich akceptacji.

5. Promocje (w tym przeprowadzane poprzez kody rabatowe) na stronie Sklepu mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów).

6. Promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej.

7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§3
REJESTRACJA
 

1. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.PerfumeriaGreta.pl

2. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień. Klient podaje w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • telefon komórkowy lub stacjonarny,
 • hasło.

  3. Klient zobowiązany jest do podania Danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.

  4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z Rejestracją oraz do dokonywania czynności mających na celu realizację praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

  5. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta. Od momentu otrzymania potwierdzenia o utworzeniu Konta, Klient może z Konta korzystać.

  6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas Rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

  §4
  KONTO

  1. Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.

  2. Hasło wykorzystywane do logowania w sklepie ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.

  3. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skorzystania przez osobę trzecią z Konta lub hasła Klienta.

  4. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi w szczególności:

  • składanie Zamówień,
  • przeglądanie historii zakupów Klienta,
  • monitorowanie stanu złożonych Zamówień.

  5. Klient ma możliwość edycji swoich Danych w ramach Konta, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Dane, o jakie Klient może uzupełnić swoje Konto to w szczególności:

  • numer telefonu,
  • data urodzenia,
  • adres korespondencyjny,
  • w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

  §5
  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę.

  2. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe w przypadku Klienta posiadającego Konto jak również bez rejestracji.

  3. Składanie Zamówień odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

  4. Klienta oraz Sprzedawcę wiąże Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.

  5. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów, takich jak: ilość Towaru, sposób dostawy oraz sposób Płatności.

  6. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”.

  7. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności. W przypadku zamówienia za pobraniem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta (telefonicznie lub przy pomocy wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany podczas składania zamówienia).

  8. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji.

  9. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania Zamówienia, co może mieć wpływ na jego realizację, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

  10. W przypadku określonym w ust. 9 powyżej Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności, a Umowa nie zostaje zawarta.

  11. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, Cen oraz Kosztów dostawy. Zmiany wprowadzane przez Sprzedawcę nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

  §6
  PŁATNOŚCI

  1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu.

  2. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

  3. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

  4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na upoważnienie Sprzedawcy do wystawiania faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.

  5. Jeżeli Kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej Sprzedawca dołącza do zamówienia paragon z kasy fiskalnej. Faktura VAT jest wystawiona wyłącznie na żądanie Klienta.

  6. Jeśli Kupującym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, Sprzedawca wystawi fakturę VAT, po przesłaniu przez Kupującego wymaganych informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  §7
  DOSTAWA

  1. Towar dostarczany jest na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

  2. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

  3. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:

  • przesyłka kurierska,
  • przesyłka do Paczkomatu InPost,
  • odbiór osobisty w stacjonarnym sklepie/butiku:

  PERFUMERIA GRETA
  ul. Jana III Sobieskiego 4
  34-300 Żywiec

  4. Towar jest wysyłany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni od dnia potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty na koncie.

  5. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że Towar nie może zostać przekazany kurierowi bądź umieszczony w paczkomacie zgodnie z § 7 pkt 4, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

  6. Klient ponosi koszty dostawy Towaru na terytorium Polski w następujących przypadkach:

  • Towary wysyłane przesyłką kurierską (po przedpłacie) – do ceny doliczane jest 20 zł;
  • Towary wysyłane przesyłką kurierską (za pobraniem) – do ceny doliczane jest 25 zł
  • Towary wysyłane przesyłką do Paczkomatu InPost (po przedpłacie) – do ceny doliczane jest 15 zł.

  7. Przy zamówieniu o wartości przekraczającej kwotę 500 zł, Klient nie ponosi kosztu dostawy.

  9. W przypadku wysyłek zagranicznych koszt przesyłki jest kalkulowany indywidualnie i uzgadniany mailowo z Klientem.

  10. W przypadku wątpliwości co do stanu dostarczonego Towaru Sprzedawca sugeruje sprawdzenie Towaru w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

  §8
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 7 dni liczonych od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszli w posiadanie Towaru. Odstąpienie od umowy nie dotyczy zakupionych dekantów oraz Towarów z oferty Sprzedawcy wykonanych na zamówienie lub spersonalizowanych.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z Formularza Odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

  3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać odesłane na adres: Perfumeria Greta, 34-300 Żywiec, ul. Jana III Sobieskiego 4, email: perfumeriagreta@home.pl

  4. Do zachowanie terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymaną płatność, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranych przez Klienta opcji dodatkowych. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy oraz otrzymał od Klienta zwrócony Towar w stanie nienaruszonym (zgodnym z tym, w jakim otrzymał go od Sprzedawcy) i nieużywany.

  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną formę płatności.

  7. Klient odsyła Towar na swój koszt przy zachowaniu staranności jego pakowania tak, jak zrobił to Sprzedawca.

  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru wraz z paragonem i zweryfikowaniu stanu Towaru, jak opisano w §5.

  9. Zwracany Towar wraz z paragonem Klient przesyła na adres Perfumeria Greta, Żywiec 34-300, ul. Jana III Sobieskiego 4 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Właściciela o odstąpieniu od umowy, mając na uwadze §8.

  10. Termin zwrotu zostaje zachowany jeżeli Klient odeśle Towar wraz z paragonem przed upływem 7 dni.

  11. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  13. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do dekantów przygotowanych przez Sprzedawcę na życzenie Klienta (na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta) oraz perfum dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta). Ograniczenie to wynika ze względów higienicznych i ochrony zdrowia.

  14. Jeżeli sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, po odstąpieniu przez Klienta od umowy zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostają wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta w ciągu 14 dni roboczych.

  §9
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

  Uprzejmie prosimy o sprawdzenie przed odebraniem przesyłki od kuriera czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z butikiem internetowym www.PerfumeriaGreta.pl.

  2. Jeśli Towar ma wady lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, Klient odsyła go przesyłką pocztową razem z paragonem bądź fakturą, w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (zafoliowanym), z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, jak również opisem przyczyn reklamacji oraz wskazaniem, podjęcia jakich działań oczekuje od Sprzedawcy. Po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel może, zgodnie z żądaniem Klienta:

  • Uznać reklamację i wymienić na pełnowartościowy Towar,
  • Uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepie Towary,
  • Uznać reklamację i zwrócić pieniądze,
  • Nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowany Towar.

  3. W przypadku uznania reklamacji koszty przesyłki związanej z odesłaniem reklamowanego Towaru nie są zwracane.

  4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  5. Z uwagi na poglądowy charakter zdjęć na stronie Sklepu oraz na właściwości niektórych składników naturalnych i zmiany w wyglądzie flakonów dokonywane przez producentów, podstawą do złożenia reklamacji nie mogą być różnice w kolorze perfum oraz w wyglądzie flakonu względem zdjęcia zamieszczonego na stronie Sklepu, a także względem wcześniej nabytego produktu.

  §10
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

  §11
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.PerfumeriaGreta.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

  4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

  6. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnych dokumentach „Polityka Prywatności” i „Informacja o Przetwarzanych Danych Osobowych”.

  Zapoznając się z Regulaminem, wyrażają Państwo zgodę na warunki w nim zawarte oraz w Zasadach Sprzedaży, Polityce Prywatności, Informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz Informacjach dot. korzystania z prawa odstąpienia od umowy.